Algemene Voorwaarden Team Notarissen

 

Algemene voorwaarden met ingang van 1 januari 2018

Op de dienstverlening van Team Notarissen te Maastricht zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank Limburg.

1. Team Notarissen is de handelsnaam van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Maastricht.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Team Notarissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3. Het staat Team Notarissen vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. Team Notarissen zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Team Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
4. Iedere aansprakelijkheid van Team Notarissen is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door Team Notarissen te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Team Notarissen onder die verzekering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Team Notarissen aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Team Notarissen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Indien Team Notarissen voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het door Team Notarissen in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak, en onder alle omstandigheden met een maximum van maximaal €10.000.
5. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Team Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de bevestiging en erkenning van het verlenen van een opdracht.
6. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een (op te richten) rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld, dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
7. Team Notarissen behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari van een jaar aan te passen.
8. Declaraties van Team Notarissen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.
Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Team Notarissen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Team Notarissen:
– van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
– desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
– van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend, dan wel de declaratie bij gelegenheid van het passeren per pinbetaling wordt voldaan.

9. Team Notarissen behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
10. Team Notarissen behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook, die de opdrachtgever tegen Team Notarissen kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
12. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Team Notarissen, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, toegevoegd-notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen en rechtspersonen (stichting Bewind en Executele Maastricht), die op enige wijze voor Team Notarissen werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
13. De rechtsverhouding tussen Team Notarissen en de opdrachtgever alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.
14. Op de dienstverlening van Team Notarissen is de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” van toepassing.
– in dat kader is Team Notarissen onder meer verplicht:
in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
– zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FlU-NL) te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

15. In geval de opdrachtgever en Team Notarissen door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virusprotectie. In geval desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn. De verzending van e-mails zal non-encrypt (zonder versleuteling) geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk aangeven niet per e-mail te willen communiceren.

16. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld.
In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse tekst.