Nieuwsberichten

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Algemeen

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Relaties & Familie

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Gek genoeg is er vaak onvoldoende aandacht voor de gevolgen bij overlijden. Juis...

Lees meer

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

Een vrouw vroeg dit jaar de rechtbank in Rotterdam te bepalen dat haar ex-partne...

Lees meer

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Tot 1 januari 2003 moesten schenkingen en de eventueel bijbehorende uitsluitings...

Lees meer

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Liefhebbers van een goed verhaal kunnen hun hart ophalen bij een onlangs gehoude...

Lees meer

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

De Rechtbank Noord-Nederland kreeg dit jaar een zaak op de rol waarin een gevolm...

Lees meer

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

In de eerste zaak, die diende voor het Hof Den Haag, gaat het erom of de omst...

Lees meer

Minder geregistreerd partnerschappen in 2022

Het aantal geregistreerd partnerschappen is vorig jaar voor het eerst in lange t...

Lees meer

Beperkte wetswijziging alimentatie

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de Tweede Kamer geïnformeerd dat...

Lees meer

Voogdij regelen

De toekomst van uw kinderen is van groot belang. Soms loopt dat anders dan u hoo...

Lees meer

Momenten die vragen om de notaris

De notaris speelt een essentiële rol speelt tijdens cruciale momenten in ons le...

Lees meer

Voorstel voor grensoverschrijdende bescherming kwetsbare volwassenen

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor nieuwe regelgeving gepubli...

Lees meer

Notaris als begeleider bij opstellen draagmoederschaps­overeenkomst

Een nieuwe wet moet draagmoederschap in goede (juridische) banen leiden. In het ...

Lees meer

Zonder samenlevingscontract geen partnervrijstelling in meerrelatie

Het komst regelmatig voor dat twee broers, twee zussen of broer en zus jarenlang...

Lees meer

Ongelijke inleg door samenwoners bij aankoop woning

Tegenwoordig gaan er meer stellen samenwonen dan trouwen (of geregistreerd partn...

Lees meer

Uitleg huwelijkse voorwaarden nogal eens geschilpunt

Wie gaat trouwen, kan de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan regelen in huweli...

Lees meer

Ook einde huurovereenkomst regelen in samenlevingscontract

Sommige samenlevingscontracten bevatten clausules over voortzetting van huur en ...

Lees meer

Onderzoek naar wettelijke regeling meerouderschap voortgezet

Het demissionaire kabinet zet de onderzoeken naar de mogelijke invoering van mee...

Lees meer

De onvindbare erfgenaam

Wanneer iemand is overleden komt het soms voor dat een erfgenaam onvindbaar is. ...

Lees meer

Huis & Hypotheek

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Na de hoofdsplitsing was er voor elk van de gebouwen een akte van ondersplitsing...

Lees meer

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

De rechtbank Rotterdam mocht zich hierover afgelopen zomer buigen. In die zaak s...

Lees meer

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

U raadt het al, de bron voor een geschil is geboren voor situaties waarin de ene...

Lees meer

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

Deze clausule is gebaseerd op de wet. In een aantal gevallen wordt echter boveno...

Lees meer

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Ve...

Lees meer

Bank betaalt voor nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag d...

Lees meer

Bezint eer gij zich hoofdelijk verbindt

Het komt nogal eens voor dat een huiseigenaar een (nieuwe) relatie  aangaat...

Lees meer

Einde jubelton, familiehypotheek biedt uitkomst

Het einde van de jubelton – de mogelijkheid van ouders om kinderen een fors be...

Lees meer

Na aflossing hypotheek de inschrijving laten royeren

In de praktijk doen zich zeer regelmatig situaties voor waarbij een verkoper van...

Lees meer

Bank betaalt voor nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag d...

Lees meer

Meerwaardeclausule in leveringsakte gebonden aan strakke regels

Het is niet ongebruikelijk dat bij de koop van een nieuwbouwwoning een meerwaard...

Lees meer

Notarissen pleiten voor vergunningsplicht voor grondbeleggingen

Om kopers beter te beschermen bij speculatieve grondhandel, pleit de Koninklijke...

Lees meer

Overdracht van huis vanuit nalatenschap vergt beschikkingsbevoegdheid

Bij overlijden van een partner wordt de langstlevende echtgenoot of echtgenote d...

Lees meer

De 5% regeling bij een nieuwbouwwoning

In de praktijk blijkt nogal eens onduidelijk wat de rechten van een koper en de ...

Lees meer

Geen hypotheekrente voor een van twee woningen geregistreerde partners

De belastinginspecteur is extra alert bij aangiftes van geregistreerde partners ...

Lees meer

Drietrapsraket moet misleiding bij grondhandel voorkomen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt voor om een zogenoemde ...

Lees meer

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Als u een woning koopt, is het van groot belang om van te voren na te gaan of er...

Lees meer

Woningkoper heeft recht op duidelijkheid over erfdienstbaarheid

Kopers van woningen worden wel eens geconfronteerd met het feit dat tussen koopo...

Lees meer

Wijziging akte van splitsing soms wel, soms niet noodzakelijk

In de praktijk ervaren wij als notariskantoor vaak problemen rond appartementens...

Lees meer

Belastingmaatregelen voor huizenbezitters

Wie tussen 18 en 35 jaar oud is en na dit jaar een huis koopt, hoeft bij een koo...

Lees meer

Meer mensen toegang tot een hypotheek met NHG

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar &euro...

Lees meer

Door buurman geannexeerde grond moet terug naar nieuwe koper buurperceel

Wat zijn de rechten van de oorspronkelijke eigenaar als buurman al een kwarteeuw...

Lees meer

Fiscale regelingen overdrachtsbelasting mogelijk op de schop

Het ministerie van Financiën gaat onderzoek doen naar de vrijstellingen en ande...

Lees meer

Waarde woning na overlijden op basis van WOZ of waarde in economisch verkeer

Waardebepaling van een ouderlijke woning na overlijden van ouders roept nogal ee...

Lees meer

Problemen en uitdagingen binnen de Vereniging van Eigenaren

Problemen binnen Vereniging van Eigenaren (VvE) bij appartementencomplexen zijn ...

Lees meer

Verondersteld voorkeursrecht tot koop blijkt niet altijd

Een Nederlandse notaris is verplicht en goed verzekerd tegen beroepsaansprakelij...

Lees meer

Mondelinge koopovereenkomst bij bouwkavel kan bindend zijn

Een bouwkavel te koop waarop op grond van het bestemmingsplan een woning gebouwd...

Lees meer

Vergoedingsrecht op investering in aflossing hypotheek tijdig vastleggen

Bij huwelijken op huwelijkse voorwaarden kan het voorkomen dat een van de partne...

Lees meer

Ondernemen & Bedrijf

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

De voordelen van opbouw van pensioen in eigen beheer zijn evident. Het op te bou...

Lees meer

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Uiteindelijk – bij overlijden van een van de ouders – wordt de vraag relevan...

Lees meer

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Het Hof in Den Bosch moest zich onlangs uitspreken over een dergelijke zaak. De ...

Lees meer

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

Bijna zeventig procent van alle Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf ...

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Niet ongebruikelijk is dat na een echtscheiding tussen partners – die tevens a...

Lees meer

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Deze vraag speelde nadat de nieuwe echtgenoot van de overleden aandeelhouder zon...

Lees meer

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Als een onderneming nu in financiële mogelijkheden verkeert, kan een stille cur...

Lees meer

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekenin...

Lees meer

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Er was in deze zaak een constructie bedacht waarin een commanditaire vennoot voo...

Lees meer

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Deze zomer speelde een zaak met deze kenmerken voor de rechtbank Zeeland–West-...

Lees meer

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Het Hof Amsterdam behandelde vorig jaar een zaak waarin een bestuurder – teven...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

Het Hof Den Haag heeft dit najaar geconstateerd dat de wet zelf geen bestuurders...

Lees meer

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil i...

Lees meer

Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet

(Bron KNB) De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) staat achter de k...

Lees meer

BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers

Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat ...

Lees meer

Mogelijkheden om nieuwe aandeelhouder in BV op te nemen

Startende ondernemers komen na verloop van een groeiperiode tot de conclusie dat...

Lees meer

Oprichters BV i.o. persoonlijk aansprakelijk tot BV rechtshandeling heeft bekrachtigd

Aansprakelijkheidskwesties zijn lopendebandwerk voor rechters. Dat is niet verwo...

Lees meer

Notaris stelt identiteit oprichters BV vast bij volledig digitale oprichting

Volgens de Europese richtlijn had Nederland al moeten voldoen aan de mogelijkhei...

Lees meer

Vaste plaats in wet voor digitale algemene vergadering

De digitale algemene vergadering (AV) moet een vaste plaats in de wet krijgen. D...

Lees meer

Belangen minderheidsaandeelhouder niet veronachtzamen

In besloten vennootschappen komt het regelmatig voor dat de ene aandeelhouder me...

Lees meer

Overdracht aandelen in strijd met blokkeringsregeling heeft grote gevolgen

In een recent gewezen arrest kwam de vraag aan de orde wat het gevolg is van een...

Lees meer

Grote vrijheid aandeelhouders voor afspraken in aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhouders in een BV kunnen buiten de openbare statuten om – bij oprichtin...

Lees meer

Verantwoordingsplicht voor bestuurders en mogelijk bestuursverbod in aantocht

Liquidatie – ontbinding – van een vennootschap, stichting of vereniging waar...

Lees meer

Een holding boven uw werk-BV’s biedt voordelen

Ons land telt elk jaar weer meer ondernemers dan het jaar daarvoor, zo blijkt ui...

Lees meer

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren d...

Lees meer

Wet modernisering personenvennootschappen moet verouderd systeem vervangen

Na meer dan een eeuw getouwtrek over de modernisering van de wetgeving rondom pe...

Lees meer

Holding populair bij ondernemers

Veel ondernemers hebben als rechtsvorm voor hun bedrijf een besloten vennootscha...

Lees meer

Waarde effecten op tijdstip overlijden leidend voor erfbelasting

Als iemand overlijdt, wordt de waarde van diens nalatenschap op datum overlijden...

Lees meer

Geruisloze inbreng eenmanszaak in bv is profijtelijk

Groeiende eenmanszaken zetten nogal eens hun rechtsvorm om in een bv (besloten v...

Lees meer

Meer transparantie bij turboliquidaties

De positie van schuldeisers van een rechtspersoon waarvan het bestaan via turbol...

Lees meer

De bedrijfsopvolgingsregeling aangepakt

Politiek is het al langer een heet hangijzer, de bedrijfsopvolgingsregeling. De ...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling behouden, maar aangepast

Het kabinet pakt een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtran...

Lees meer

Digitaal oprichten Besloten Vennootschap

Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn voll...

Lees meer

Poortwachters slaan handen ineen om witwassen beter te bestrijden

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwach...

Lees meer

Gelijkwaardigheid aandelenverhouding dga’s schept verplichtingen

BV’s met meerdere aandeelhouders als bestuurder zijn in veel gevallen gebaseer...

Lees meer

Maximale termijn bestuurders stichting niet laten verlopen

In  statuten van sommige stichtingen staan maximale bestuurstermijnen. In e...

Lees meer

Naleven regels voor ontslag statutair directeur in BV cruciaal

Een statutair directeur is een directeur die wordt benoemd door de algemene verg...

Lees meer

Meer transparantie en rechtsbescherming bij snelle ontbinding bedrijven

Met turboliquidatie kunnen ondernemers snel en eenvoudig stoppen met hun bedrijf...

Lees meer

Taken bestuurder alleen overdraagbaar met aandeelhoudersbesluit

Statuten van besloten vennootschappen bevatten normaal gesproken altijd een zoge...

Lees meer

Nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijk betrokken ondernemingen

Er komen steeds meer ondernemingen die vanuit maatschappelijke betrokkenheid ope...

Lees meer

Vereniging & Stichting

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.

Schenken & Erven

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Dat bleek weer eens bij het Hof Arnhem-Leeuwarden die begin dit jaar uitspraak m...

Lees meer

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. In de polis ...

Lees meer

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Het Hof boog zich over een zaak waarin het betreffende deel twee weken na het ve...

Lees meer

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuive...

Lees meer

Kleinkinderen profiteren van testament

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet wille...

Lees meer

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen...

Lees meer

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

Erfgenamen die een erfenis al zuiver hebben aanvaard en dan een onvoorziene schu...

Lees meer

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Het is erg jammer, maar een legaat dat er niet meer is, heeft geen enkele waarde...

Lees meer

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Geen partner en/of kinderen De meeste mensen hebben een partner en/of kinderen a...

Lees meer

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

Onlangs was er een rechtszaak waarbij de langstlevende een jaar na het overlijde...

Lees meer

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Een omstandigheid die tot dergelijk handelen kan leiden kwam aan de orde in een ...

Lees meer

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Dat bleek onlangs weer bij de rechtbank Amsterdam. Een kinderloze vrouw overlijd...

Lees meer

Algemene volmacht soms ook na overlijden volmachtgever geldig

Ouders geven op latere leeftijd in veel gevallen een algemene volmacht af aan (e...

Lees meer

Testament, levenstestament of wilsverklaring

Het maken van een testament staat mogelijk niet hoog op uw prioriteitenlijst. Of...

Lees meer

Legaten kunnen u veel geld kosten

In veel testamenten zijn legaten voor een persoon of een instantie opgenomen. So...

Lees meer

Oud testament veroorzaakt meer problemen dan het voorkomt

Ooit een testament laten opmaken en nooit meer naar omgekeken? Veel mensen denke...

Lees meer

Het vergeten testament

In 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de uitleg van een ...

Lees meer

Mogelijkheid voor beëindigen taken door aangewezen executeur

Om alles na uw overlijden zo goed mogelijk voor uw nabestaanden te regelen kunt ...

Lees meer

Volmachtverlening in levenstestament niet altijd houdbaar

Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of ande...

Lees meer

Negatieve erfenis alsnog beneficiair aanvaarden soms mogelijk

Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, heeft dat zuivere aanvaarding. De erfge...

Lees meer

Erfgenamen van slapende tegoeden gezocht

Er zijn in Nederland nog tal van inactieve bankrekeningen, waarvan de erfgenamen...

Lees meer

Vorderingen soms opeisbaar als langstlevende inteert op nalatenschap

Samenwonen en erven vergt nauwkeurige vastlegging van wensen in testament. Samen...

Lees meer

Onenigheid over automatische beneficiaire aanvaarding erfenis bij meerderjarigenbewind

Het komt niet vaak voor dat een kantonrechter een in een eerdere uitspraak van h...

Lees meer

Aftrek schenking door ANBI-instelling afhankelijk van schenkingsdoel

Het zijn van een ANBI-instelling (Alegemeen Nut Beogende Instelling) is niet vol...

Lees meer

Steffie.nl legt testament en erfgenamen simpel uit

Mensen met een licht verstandelijke beperking en notarissen kwamen onlangs bijee...

Lees meer

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een ...

Lees meer

Het vergeten testament

Het zal maar gebeuren… Het huwelijk van uw ouders wordt ontbonden door het ove...

Lees meer

Concepttestament is niet rechtsgeldig

Een uiterste wil moet voor de rechtsgeldigheid worden ondertekend door de erflat...

Lees meer

Nalaten door het maken van een legaat

Als u uw vermogen aan iemand wilt nalaten en daarvoor een testament maakt dan zi...

Lees meer

De rechter en het opgesteld levenstestament

Het levenstestament is een notariële akte die steeds vaker wordt opgesteld naas...

Lees meer

Stief- of pleegkinderen laten erven alleen bij testament

In het Nederlandse erfrecht wordt een verschil gemaakt tussen verschillende kind...

Lees meer

Regels volgen bij overdragen taken van executeur

In veel testamenten wordt of is een executeur aangewezen, iemand die de afwikkel...

Lees meer

Verschillen tussen legaat en erfenis

Veel testamenten bevatten een of meer legaten, soms aan een of meer goede doelen...

Lees meer

Schenkingen aan niet-onterfde kinderen tast niet de legitieme portie van onterfd kind

Helaas komt het nogal eens voor dat een kind in het testament van ouders onterfd...

Lees meer

Waardering legaat ter grootte van erfdeel niet altijd duidelijk voor betrokkenen

In sommige testamenten wordt aan iemand een legaat toegekend in de vorm van een ...

Lees meer

Acht maanden na overlijden belastingrente over erfbelasting

De Belastingdienst heeft een waarschuwing voor nabestaanden laten uitgaan waarin...

Lees meer

Vrijgestelde bedrag grens voor doen van aangifte erfbelasting

De belastingdienst stuurt meestal een brief waarin staat of de erfgenamen aangif...

Lees meer

Hoge Raad: testament kan vervallen door wijziging feiten en omstandigheden

Dat een erflater niet is vooruitgelopen op een latere wijziging in zijn huwelijk...

Lees meer

Schenk- en erfbelasting 2024

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting....

Lees meer

Onderzoek naar voortbestaan wettelijk erfdeel

Kinderen kunnen in Nederland door hun ouders bij testament worden onterfd. Echte...

Lees meer

Concept testament soms toch bepalend

Alleen een door de notaris (mede-)ondertekend testament is rechtsgeldig. Concept...

Lees meer

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gest...

Lees meer

Agrarisch zakelijk & privé

Er konden geen nieuwsberichten gevonden worden in deze specifieke categorie.